Regulamin kunkursu HEAD

Weź udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody marki HEAD.

Kup produkty HEAD za kwotę minimum 100zł pomiędzy 27 czerwca a 11 lipca, wyślij zgłoszenie na konkurs@sportclub.com.pl i weź udział w konkursie.

Wśród osób biorących udział w konkursie rozlosowane zostaną bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez markę HEAD:

 • 1. Rakieta Graphene XT Radical MP
 • 2. Zestaw odzieży z kolekcji Radical:
  • bluza Vision Corby Tech Hoody w kolorze czarnym
  • koszulka Vsion M Cay t-shirt w kolorze szarym
  • spodenki Vision M Cross Radical w kolorze białym
 • 3. torba Radical Monstercombi

Powodzenia!

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Niniejszy Regulamin Konkursu określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
 • 2. Organizatorem Konkursu jest HEAD International GmbH, Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach, Austria zwany dalej Organizatorem.
 • 3. Koordynatorem konkursu jest sklep Sport Club Sp. z o.o., Grupa Sport Club, Łukasińskiego 114, 71-215 Szczecin
 • 4. Celem konkursu jest promocja sprzętu marki HEAD i sklepu Sport Club.

II UCZESTNICY KONKURSU

 • 1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które dokonają czynności opisanych w rozdziale VI niniejszego Regulaminu.
 • 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Koordynatora ani członkowie ich najbliższej rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III PRZEDMIOT KONKURSU

 • 1. Do udziału w Konkursie, w okresie jego trwania, uprawnia nabycie produktów tenisowych marki HEAD za minimum 100 zł ( rakiet, toreb, piłek, obuwia, akcesoriów oraz odzieży), niezależnie z którego sezonu one pochodzą. Produkty te zwane są dalej Produktem Konkursowym.
 • 2. Nabycie musi zostać dokonane w sklepie stacjonarnym lub internetowym Sport Club.
 • 3. Dowód nabycia Produktu Konkursowego stanowi czytelny oryginał paragonu fiskalnego lub faktury.

IV CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od 27 czerwca do 11 lipca 2016.

V OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

 • 1. Zakup Produktów Konkursowych za minimum 100 zł upoważnia Klienta do wzięcia udziału w Konkursie. Udział w konkursie odbywa się za pomocą przesłania maila z tytułem Konkurs HEAD i numerem zamówienia na adres konkurs@sportclub.com.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez wylosowanie zwycięzców i laureatów.
 • 2. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie.
 • 3. Nabycie jednego Produktu Konkursowego upoważnia Uczestnika Konkursu do jednokrotnego wzięcia udziału w Konkursie.
 • 4. Zakup Produktu Konkursowego MUSI być dokonany przed 11 lipca 2016 r. W związku z tym data dowodu zakupu Produktu Konkursowego (czyli data zakupu widniejąca na paragonie fiskalnym lub fakturze) nie może być późniejsza.
 • 5. Organizator uprawniony jest do weryfikacji dokonanych zgłoszeń, w tym do zażądania od Uczestnika Konkursu przesłania na adres konkurs@sportclub.com.pl zeskanowanych dowodów zakupu Produktów Konkursowych, z których to dowodów będzie wynikać że Produkty Konkursowe zostały zakupione przed wzięciem udział w Konkursie lub dostarczenia dowodów zakupu Produktów Konkursowych w innej formie, w tym faksem, osobiście lub pocztą.
 • 6. Uczestnicy nie spełniający wymogów określonych w Regulaminie Konkursu nie są uprawnieni do wzięcia udziału w Konkursie.
 • 7. Uczestnik Konkursu może dokonać nieograniczonej liczby zgłoszeń o ile każde ze zgłoszeń spełniać będzie warunki uczestnictwa w Konkursie określone w Regulaminie.

VI MECHANIZM KONKURSU

 • 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursu jest spełnienie wymagań określonych w Regulaminie, w tym w szczególności:
  • a) nabycie Produktu Konkursowego nie później niż do dnia 11 lipca
  • b) zachowanie dowodu nabycia Produktu Konkursowego, potwierdzającego transakcję zakupu Produktu Konkursowego,
  • c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu – przesłanie zgłoszenia mailowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • 2. Wykonanie czynności opisanych w powyższym ustępie nr 1 w czasie trwania Konkursu, jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do Konkursu, a ich spełnienie jest równoznaczne z przystąpieniem do udziału w Konkursie na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie i uzyskanie statusu Uczestnika.
 • 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wyborze w terminie 2 dni od dnia wylosowania, poprzez kontakt telefoniczny.
 • 4. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na portalu społecznościowym Facebook Koordynatora.

VII NAGRODY

 • 1. Nagrodami w konkursie są:
  • Rakieta Graphene XT Radical MP
  • Zestaw odzieży z kolekcji Radical:
   • i) bluza Vision M Coby Tech Hoody w kolorze czarnym
   • ii) koszulka Vision M Cay t-shirt w kolorze szarym
   • iii) spodenki Vision M Cross Radical w kolorze białym
  • torba Radical Monstercombi
 • 2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
 • 3. Organizator zastrzega, iż nagrody prezentowane na materiałach reklamowych mogą w zakresie koloru nieznaczenie różnić się w odcieniach od rzeczywistych kolorów co jest wyłącznie wynikiem procesu druku ww. materiałów reklamowych.

VIII WYDANIE NAGRODY

 • 1. Warunkiem wydania nagród dla zwycięzców Konkursu będzie możliwość kontaktu ze zwycięzcami oraz pozytywna weryfikacja ich udziału w Konkursie, w tym okazanie przez zwycięzców Konkursu dowodu nabycia Produktu Konkursowego, w sposób określony w ust. 2 poniżej.
 • 2. Dowód (dowody) nabycia Produktu Konkursowego musi być nadesłany w czytelnej formie skanu/zdjęcia na adres konkurs@sportclub.com.pl .Czynność tą każdy zwycięzca Konkursu winien dokonać w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania informacji o wygranej.
 • 3. W przypadku nieprzesłania przez Uczestnika Konkursu wiadomości elektronicznej (e-mail), o której mowa w rozdziale IX ustęp 2 Regulaminu lub przesłania jej po terminie, Uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody i nagroda przypadająca temu Uczestnikowi Konkursu przepada.
 • 4. W przypadku gdy okaże się, że zdobywcą którejkolwiek z nagród jest Uczestnik Konkursu, który nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie Konkursu, Uczestnik taki traci prawo do nagrody. Organizator wówczas przyzna tę Nagrodę osobie która zajęła kolejne miejsce w Konkursie.
 • 5. Jeżeli podczas kontaktu telefonicznego uczestnik Konkursu odmówi ujawnienia swoich danych osobowo-adresowych umożliwiających identyfikację, jak również odmówi okazania paragonu zakupu lub zaprzeczy jakoby brał udział w Konkursie - traci prawo do otrzymania nagrody w Konkursie. W takim wypadku, jak również w wypadku braku możliwości skontaktowania się z danym Uczestnikiem (Organizator podejmie trzy próby kontaktu telefonicznego w ciągu dwóch dni), nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi konkursu.
 • 6. O przyznaniu nagrody poinformuje Zwycięzcę przedstawiciel Koordynatora.
 • 7. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej, w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 • 8. Warunkiem wydania Uczestnikowi Konkursu Nagrody rzeczowej jest podpisanie protokołu odbioru nagrody, stanowiącego potwierdzenie odebrania nagrody.
 • 9. Potwierdzenie odbioru przesyłki kurierskiej zawierającej nagrodę – przez podpisanie listu przewozowego załączonego do przesyłki – jest równoznaczne z potwierdzeniem odbioru nagrody przez Uczestnika Konkursu.
 • 10. Zwycięzca może zrzec się prawa do nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy bądź inna nagroda.

IX DANE OSOBOWE

 • 1. Organizator oświadcza, iż dane osobowe Imię i Nazwisko Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu Konkursu oraz podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięstwie w Konkursie.
 • 2. Organizator oświadcza, iż pozostałe dane Osobowe jak adres zamieszkania, numer telefonu, mail będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Procesu Konkursu.
  Podanie danych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale odmowa ich podania uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w nim. Wyrażenie zgody przez Uczestnika Konkursu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej
 • 3. Uczestnicy Konkursu w chwili przystąpienia do konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2002 nr 144 poz. 1204. przez HEAD International GmbH, w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowo-badawczych i statystycznych związanych z działalnością powyższych podmiotów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do nich oraz ich poprawienia. Uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie ich imion i zdjęć na stronie internetowej związanej z konkursem oraz na profilu marki na portalu społecznościowym Facebook.
 • 4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator Konkursu.
 • 5. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na potrzeby Konkursu jest Organizator Konkursu.

X POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • 1. Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie powinny być zgłaszane w formie pisemnej oraz przesyłane listem poleconym na adres Organizatora – Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach w terminie do dnia 11 sierpnia 2016 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 • 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Odpowiedzi przesyłane będą osobom reklamującym listem poleconym.

XI INFORMACJE O KONKURSIE

 • 1. Informacje o Konkursie jak i Zasady udostępnione są do wglądu na Stronie Internetowej z zastrzeżeniem rozdziału XIV ustęp 1 Regulaminu.
 • 2. W czasie trwania Konkursu na Stronie Internetowej mogą się pojawiać bieżące informacje oraz relacje z przebiegu Konkursu.

XII POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 • 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Zasad Konkursu.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Prawa i obowiązki związane z Konkursem określone są wyłącznie w Regulaminie Konkursu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 • 2. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Uczestnika Regulaminu Konkursu oraz z zaakceptowaniem Regulaminu.
 • 3. Konkurs, którego warunki zostały określone w Regulaminie Konkursu, jest loterią promocyjną i jej wynik zależy od przypadku.
 • 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa austriackiego.
 • 5. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
pixel