Polityka prywatności

Preambuła


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika, gromadzonych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Sport Club sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.


Spis treści:


I. DEFINICJE
II. ZASADY GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH
III. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
IV. CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA
V. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
VII. PRAWA UŻYTKOWNIKA 
VIII. MARKETING
IX. BEZPIECZEŃSTWO
X. POZOSTAŁE INFORMACJE
XI. KONTAKT
XII. ORGAN NADZORCZY
XIII. ZAŁĄCZNIK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI – POLITYKA COOKIES

I. DEFINICJE


1. Administrator - oznacza SPORT CLUB spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, 70-490, ul. Wojska Polskiego 127, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000249902, NIP: 8522473374, Regon: 320159000, kapitał zakładowy: 100.000,00 złotych.
2. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym podmiot zarejestrowany w Serwisie, jak i podmiot niezarejestrowany i korzystający z Serwisu.
3. Dane osobowe – oznacza informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w sposób bezpośredni lub pośredni, poprzez identyfikator taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
4. Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych. 
5. Udostępnienie danych Zaufanym Partnerom – oznacza zbycie danych osobowych Zaufanym Partnerom Sports Club Sp. z o.o. oraz przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych, marketingowych, obejmujących w szczególności otrzymywanie w drodze mailowej materiałów marketingowych/handlowych dotyczących działalności Zaufanych Partnerów Sports Club Sp. z o.o.
6. Newsletter – oznacza informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług.
7. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
8. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
9. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
10. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.sportclub.com.pl.
11. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
12. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. ZASADY GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w Serwisie, w szczególności poprzez rejestrację konta Użytkownika, zadanie pytania, kontakt z biurem obsługi klienta, przeglądanie treści zawartych w Serwisie.
2. Podanie danych osobowych wymaganych przy rejestracji jest niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, które wymagają podania danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celu świadczenia usługi newslettera. 
3. Użytkownik może przeglądać Serwis bez podania danych osobowych, co może wiązać się z korzystaniem z plików Cookies, w zależności od ustawień, jakich dokonał Użytkownik.

III. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
1. W celu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:
a) dane zamawiającego – imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, płeć, adres;
b) dane odbiorcy – imię, nazwisko, adres, nr telefonu (w przypadku, gdy odbiorca jest inną osobą niż zamawiający);
c) login oraz hasło, utworzone przez Użytkownika.
2. Podanie pozostałych danych przez Użytkownika jest dobrowolne.
3. W przypadku korzystania z Serwisu przez Użytkownika, który nie jest zarejestrowany, Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres IP lub inny identyfikator, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.
IV. CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA
1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz:
a) w przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań Użytkownika ograniczających tę zgodę, 
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu.
2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane także przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
3. W przypadkach, gdy z odrębnych przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej) wynika wymóg przechowywania danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wyżej wymienionymi przepisami.
V. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe podane przez Użytkownika są przetwarzane w następujących celach:
a) świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży towarów, zgodnie z Regulaminem – podstawą jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) kontaktu z Administratorem (m.in. obsługa zgłoszeń, rozpatrywanie reklamacji, rozwiązywanie problemów technicznych, odpowiedź na zapytania) – podstawą jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - podstawą jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d) mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami – podstawą jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, polegający na ochronie swoich praw, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
e) zapewnienia bezpieczeństwa usług – podstawą jest niezbędność do ochrony żywotnych interesów Użytkownika lub innej osoby fizycznej, zgodnie z 6 ust. 1 lit. d RODO.
2. Dane osobowe podane w związku z prowadzeniem przez Administratora działań marketingowych, dotyczących usług własnych lub usług bądź towarów osób trzecich są przetwarzane w celach i na podstawach wskazanych w pkt VIII ust. 1 Polityki prywatności.
3. Dane osobowe, uzyskane w związku z wykorzystaniem plików Cookies, są przetwarzane w celach wskazanych w pkt. II Polityki Cookies. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w celu udostępnienia ich Zaufanym Partnerom Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa, np. celów podatkowych i rachunkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora oraz m.in. przez:
a) pracowników Administratora oraz przez osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych, zajmujące się obsługą kadrową lub innymi specjalistycznymi dziedzinami, na podstawie udzielonego im upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
b) podmiotom współpracującym z Administratorem, np. podmiotu zajmującego się obsługą prawną Administratora, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierom i dostawcom (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, na podstawie umowy powierzenia, jeżeli jest to konieczne do realizacji wskazanych wyżej celów.
Podmioty którym udostępniono dane:
- PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495.
- PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Ze względu na fakt, że usługa jest ograniczona do operacji finansowych w postaci elektronicznej, które w duchu Ustawy nie są uznawane za depozyty ani usługi inwestycyjne, klienci firmy PayPal nie są chronieni programami gwarancji depozytów na terenie Luksemburga, prowadzonymi przez stowarzyszenie Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL). Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia.
IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin
- InPost S.A - ul. Wielicka 28, BUSINESS PARK Budynek B, 30-552 Kraków
- Poczta Polska S.A. - ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
DPD Polska Sp z o.o. - ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa
- TradeDoubler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-547), przy ul. Pięknej 28/34
- Ceneo Sp. z o.o. - ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań


2. Dane osobowe mogą również zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów (Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym itp).

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKA 
1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
a) dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, zgodnie z art. 15 RODO;
b) sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgodnie z art. 16 RODO;
c) usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO; 
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO;
e) przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO;
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO.
2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, Użytkownik może ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając z opcji udostępnionych w Serwisie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
3. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach w związku z przysługującymi Użytkownikowi prawami bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. W takim wypadku, Administrator, w terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.


VIII. MARKETING


1. Administrator przetwarza dane osobowe w celach marketingowych, które mogą polegać na:
a) wyświetlaniu treści marketingowych dotyczących reklam usług i produktów Administratora lub osób trzecich, które nie są dostosowane do preferencji Użytkownika, w tym reklamy kontekstowej,
b) wyświetlaniu treści marketingowych, dotyczących reklam usług i produktów Administratora lub osób trzecich dostosowanych do preferencji Użytkownika, tj. reklamy behawioralnej,
c) świadczeniu usługi Newslettera,
d) celach analitycznych i statystycznych.
2. Przetwarzanie danych osobowych w celu wyświetlania treści marketingowych, które nie są dostosowane do preferencji Użytkownika odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, polegającego na promowaniu marki własnej lub podmiotów, z którymi Administrator współpracuje, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
3. Przetwarzanie danych osobowych w celu wyświetlania treści marketingowych, dostosowanych do preferencji Użytkownika odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie danych w tym zakresie zależy od ustawień plików Cookies, które mogą być w każdym czasie zmienione przez Użytkownika, o czym więcej w Polityce Cookies. 
4. Administrator może przesyłać Użytkownikowi Newsletter na podany przez Użytkownika adres e-mail lub nr telefonu komórkowego. Warunkiem przesłania Newslettera jest wyrażenie zgody przez Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Przetwarzanie danych osobowych w celach analitycznych i statystycznych odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, polegającego na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
6. Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkownika Zaufanym Partnerom, w celach marketingowych, po uzyskaniu zgody Użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
IX. BEZPIECZEŃSTWO
1. Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych przez Użytkowników danych osobowych, w czasie korzystania z Serwisu, podejmując w tym celu wszelkie niezbędne działania.
2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.
3. Administrator zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i osoby, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia lub udostępnienia danych.
4. Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
5. Administrator wprowadził szyfrowanie danych, w celu zminimalizowania skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
6. Użytkownik powinien dbać o poufność utworzonego przez siebie loginu i hasła, nie udostępniając ich osobom trzecim. Administrator zaleca wylogowanie się przez Użytkownika po zakończeniu korzystania z Serwisu.


X. POZOSTAŁE INFORMACJE


1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator, na podstawie informacji dotyczących wybieranych przez Użytkownika produktów, promocji, z których Użytkownik skorzystał oraz przeglądanych przez Użytkownika materiałów w Serwisie, może w sposób zautomatyzowany przedstawiać Użytkownikowi spersonalizowaną ofertę dotyczącą oferowanych produktów i usług. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych, ani w istotny sposób wpływać na sytuację Użytkownika.
2. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego i do organizacji międzynarodowej.
XI. KONTAKT
SPORT CLUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Wojska Polskiego 127
70-490 Szczecin
e-mail: salon@sportclub.com.pl
XII. ORGAN NADZORCZY 
W przypadku uznania przez Użytkownika, iż doszło do naruszenia przez Administratora prawa w związku przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

ZAŁĄCZNIK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI – POLITYKA COOKIES


I. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES


1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
II. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES
1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a) Konfiguracji serwisu
I. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
II. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
III. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
IV. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
V. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
b) Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
I. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
II. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiającej w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
III. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
c) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
I. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
II. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiającej w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
d) Zapamiętania lokalizacji użytkownika
I. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
e) Analiz i badań oraz audytu oglądalności
I. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
f) Świadczenia usług reklamowych
I. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
g) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
I. www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
II. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
I. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
II. Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
III. Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
IV. KissMetrics [administrator cookies: Space Pencil, Inc. z siedzibą w USA]
c) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
I. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
II. Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]
III. RTB House [administrator cookies: RTB House S.A. z siedzibą w Warszawie], https://www.rtbhouse.com/pl/privacy/
d) zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
I. Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
II. Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
e) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
I. twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
II. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
III. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
f) prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
I. opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
III. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

pixel