Tax free

Zwrot podatku VAT dla kupujących spoza UE

 1. Regulamin w polskiej wersji językowej
 2. Regulamin w angielskiej wersji językowej
 3. Regulamin w rosyjskiej wersji językowej
 4. Regulamin w niemieckiej wersji językowej
 5. Regulamin w litewskiej wersji językowej

REGULAMIN ZWROTU PODATKU DLA KUPUJĄCYCH POZA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ

TAX FREE jest to możliwość zwrotu podatku VAT od zakupionych towarów i usług w naszym sklepie przez osoby, które nie posiadają miejsca stałego zamieszkania na terytorium UE. Wartość zakupów dokonanych w naszym sklepie w danym dniu musi przewyższyć kwotę brutto 200 PLN. Kupujący chcąc skorzystać ze zwrotu podatku w procedurze TAX FREE powinien:

 1. Poinformować o tym w złożonym zamówieniu w polu „Uwagi dla osoby realizującej zamówienie”. Ponadto musi podać serię, numer oraz nazwę kraju swojego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kupującego. Dokumenty TAX FREE wystawiane będą wyłącznie do zamówień z formą płatności „przedpłata”.

 2. Po zrealizowaniu zamówienia kupujący dostaje wraz z towarem od naszej firmy paragon z kasy rejestrującej oraz dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”.

 3. Z dokumentu „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” wynika kwota podatku zapłaconego przy zakupie danego towaru lub usługi która równa się podatkowi na paragonie z kasy rejestrującej.

 4. Na dokumencie „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” muszą być dane kupującego takie jak nazwisko i imię, adres (kraj, miejscowość, nazwa ulicy, numer domu lub lokalu) oraz dane z paszportu lub innego dokumentu podane w punkcie 3.

 5. Kupujący podpisuje się wyraźnie w miejscu wykropkowanym pod swoim nazwiskiem i imieniem w dokumencie „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”.

 6. Kupujący z towarem i dokumentami podanymi powyżej przekracza granicę Unii Europejskiej.

 7. Podczas przekraczania granicy Unii Europejskiej należy pokazać celnikowi towar w nienaruszonym stanie oraz paragon z kasy rejestrującej i dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”.

 8. Celnik ma obowiązek podstemplować dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” oraz wpisać miejsce i datę wywozu.

 9. Dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” z pieczątką celnika Unii Europejskiej oraz wpisaną datą i miejscem wywozu upoważnia do zwrotu podatku VAT.

 10. Proszę drukowanymi literami wpisać numer konta bankowego w formacie IBAN i kod SWIFT banku oraz dane właściciela konta na które ma zostać przekazany podatek VAT na dole we wskazanym miejscu dokumentu „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”.

 11. Tak przygotowany dokument proszę dostarczyć na adres: SPORT CLUB Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 127, 70-490 Szczecin, nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

 12. Z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionych towarów zostanie pobrana prowizja w wysokości 2% zwracanej kwoty nie mniej jednak jak 10 PLN.

 13. Paragon z kasy rejestrującej zachowuje kupujący i prosimy o nie odsyłanie go. Odesłanie paragonu powoduje brak możliwości reklamowania zakupionych u nas towarów

W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów. Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm) i Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 68 poz. 361 2011 rok)

THE TAX RETURN REGULATIONS FOR BUYERS WHO DO NOT LIVE IN THE EUROPEAN UNION TERRITORY

TAX FREE is this the possibility of the return of the tax of VAT from bought goods and services in our shop by the persons who do not possess the place of solid residence on the territory of UE. The value of accomplished purchases in our shop in the given day has to top the sum of the gross 200 PLN. Customers who would like to benefit from the above offer of the return of the tax ought to consider the following procedure TAX FREE:

 1. To inform about this in the folded order in the field „Uwagi dla osoby realizującej zamówienie”. Moreoverthe customer has to fill in the information about the series, the number and name the country of passport or another document presenting the buyer identity. The „TAX FREE” documents are only given for prepayd orders.

 2. Altogether with goods from our company the customer receives, after accomplishing the order, the fiscal cash desk receipt and the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”.

 3. „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” results in the sum of the tax paid altogether with the purchased goods or service which he equals tax on the receipt from fiscal cash desk recording.

 4. The document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” has to include information about the customer such as surname and name, address (country, locality, the name of street, the number of house or premises) and data included in passport or another document mentioned in point 3.

 5. The customer clearly signs up in place dotted under his surname and name in the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”.

 6. Customers cross the border of the European Union altogether with the above mentioned documents.

 7. While crossing the border of European Union customers should show goods and the receipt from the fiscal cash desk to customs officer in the intact statealong with the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”.

 8. Customs officer has the duty to stamp the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” and to write place and the date of transportation.

 9. The document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” stamped by the customs officer of European Union and the written date and the place of transportation authorizes to the return of the tax of VAT.

 10. Please use printed letters writing the number of the bank account in the format IBAN and the code SWIFT of the bank and point out the account on which the tax of VAT has to be passed on. There is a special place on the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”to be filled in with the bank account number.

 11. Please deliver the document on the address: SPORT CLUB Ltd of 127 Wojska Polskiego Street, 70-490 Szczecin, not later than in the last day of the third following month after the month in which the purchase took place.

 12. Bought goods will be entitled to the return of the tax of VAT diminished by a commission of 2,5% of the returned sum but not smaller than 10 PLN.

 13. Customers keep the receipt from fiscal cash desk recording and do not send it back with other documents. Sending back the receipt will results in the lack of the possibility of complaint.

The law regulates the tax from goods and services and the excise tax in the Poland of the principle of the return of traveller VAT and executive recipes to the law - Ministry of Finance decree. Law from 11 March 2004 about the tax from goods and services - XII Dział, 126 undressed 6, art. - 130 (Dz.U. No. 54 of p. 535 from późn. zm) and Ministry of Finance decree from the day 28 of March 2011 r. (Dz.U. Nr 68 of p. 361 2011r)

ПРАВИЛА ВОЗВРАТА НДС ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГРАЖДАНАМИ СТРАН ЕВРОСОЮЗА.

TAX FREE – это возможность возврата НДС от стоимости приобретаемых товаров и услуг в нашем магазине для лиц, не проживающих на территории ЕС. При этом, стоимость покупок, совершенных в нашем магазине, должна превышать 200 PLN. Покупателям, желающим воспользоваться услугой TAX FREE необходимо:

 1. Информировать об этом при регистрации заказа в поле «Примечания для лица, реализующего заказ». Кроме этого, указать название страны, серию, номер паспорта, или другого документа, удостоверяющего личность покупателя.

 2. После реализации заказа покупатель получает вместе с товаром кассовый чек, а также документ „ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS”.

 3. В документе („ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS”) указана сумма НДС, оплаченная при покупке товара или услуги, которая должна совпадать с данными кассового чека.

 4. В документе („ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS”) должны быть указаны следующие данные покупателя: имя, фамилия, адрес (страна, город, название улицы, номер дома и квартиры), а также паспортные данные или данные другого документа, удостоверяющего личность покупателя.

 5. Покупатель ставит свою подпись в указанном месте в документе „ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS”.

 6. Покупатель с товаром и оформленными документами, указанными выше пересекает границу ЕС.

 7. Во время пересечения границы ЕС необходимо предъявить товар в упаковке, кассовый чек и документ „ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS” таможенному инспектору.

 8. Таможенный инспектор должен поставить печать на документе „ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS”, а также указать место и дату вывоза товара.

 9. Документ „ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS” с печатью таможенного инспектора ЕС, указанным место и датой вывоза, является основанием для возврата НДС.

 10. Просим Вас в документе „ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS” в указанном месте печатными буквами вписать номер счета в формате IBAN и код SWIFT банка, а также данные получателя счета, на который должен быть возвращен НДС.

 11. Оформленный документ „ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS” необходимо доставить по адресу: SPORT CLUB Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 127, 70-490 Szczecin, Poland не позднее 90 дней со дня приобретения товара

 12. При возврате НДС изымается комиссия в размере 2% от возвращаемой суммы НДС, но не меньше 10 PLN.

 13. Кассовый чек покупатель оставляет у себя. Отсутствие кассового чека исключает возможность возврата товара, купленного в нашем магазине.

Regelwerk für die Rückerstattung der Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) für Käufer außerhalb der Europäischen Union

TAX FREE ist eine Möglichkeit der Rückerstattung der Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer), für die, in unserem Geschäft, erworbenen Waren und Dienstleistungen, durch Personen, die keinen ständigen Wohnort auf dem Gebiet der EU besitzen. Der Wert der Waren für Einkäufe, getätigt am bestimmten Tag, muss den Betrag von brutto 200 PLN übersteigen.

Ein Käufer, der die Rückerstattung der Steuer, gemäß der Prozedur TAX FREE nutzen möchte, sollte:

 1. Auskunft darüber erteilen, in der hinterlegten Bestellung, durch entsprechenden Eintrag im Feld „Bemerkungen für die Person, welche die Bestellung realisiert“. Darüber hinaus muss die Serie, Nummer und Land der Ausstellung seines Reisepasses angegeben werden, oder aber auch einer anderen Urkunde, welche die Identität des Käufers, feststellt. Die Unterlagen für die Erstattung der Umsatzsteuer (TAX FREE FOR TOURISTS) werden nur für die Bestellungen mit der Zahlungsform „Vorauskasse“ ausgestellt und bearbeitet.

 2. Nach Realisierung der Bestellung erhält der Käufer, mit der Ware, einen Beleg aus der Registrierkasse und eine Urkunde „Rückerstattung der Umsatzsteuer für Reisende TAX FREE FOR TOURISTS”.

 3. Aus der Urkunde „Rückerstattung der Umsatzsteuer für Reisende TAX FREE FOR TOURISTS” ergibt sich der Betrag der, beim Kauf der gegebenen Ware oder der Dienstleistung bezahlten Steuer, gleichlautend mit der ausgewiesenen Steuer auf der Kassenquittung.

 4. Auf der Urkunde „Rückerstattung der Umsatzsteuer für Reisende TAX FREE FOR TOURISTS” müssen Angaben des Käufers enthalten sein, wie Name und Vorname, Adresse (Land, Ort, Bezeichnung der Straße, Hausnummer oder Wohnungsnummer) sowie Daten aus dem Reisepass, oder aus einer anderen Urkunde, angegeben im Punkt 3.

 5. Der Käufer leistet einer leserliche Unterschrift, unter seinem Namen und Vornamen, an der Stelle, die mit Punkten gekennzeichnet ist, auf der Urkunde „Rückerstattung der Umsatzsteuer für Reisende TAX FREE FOR TOURISTS”.

 6. Der Käufer verlässt mit der Ware und mit den Urkunden, die oben angegeben wurde, die Grenzen der Europäischen Union.

 7. Während des Grenzübertrittes der Europäischen Union wird dem Zöllner die Ware vorgezeigt in unverändertem Zustand sowie die Quittung aus der Registrierungskasse und die Urkunde "Rückerstattung der Umsatzsteuer für Reisende TAX FREE FOR.

 8. Der Zöllner hat die Pflicht die Urkunde "Rückerstattung der Umsatzsteuer für Reisende "TAX FREE FOR TOURISTS" zu stempeln und das Datum und den Ort der Ausfuhr einzutragen.

 9. Die Urkunde "Rückerstattung der Umsatzsteuer für Reisende TAX FREE FOR TOURISTS" mit dem Stempel des Zöllners der Europäischen Union und dem eingetragenen Datum und Ort der Ausfuhr berechtigt zur Rückerstattung der Umsatzsteuer.

 10. Mit Druckbuchstaben bitten wir um Eintrag der Kontonummer im Format IBAN und dem Code SWIFT der Bank und um Angaben zum Inhaber des Kontos, auf welche die Umsatzsteuer überwiesen werden soll, unten im vorgesehenen Teil der Urkunde "Rückerstattung der Umsatzsteuer für Reisende TAX FREE FOR TOURISTS".

 11. Die so vorbereitete Urkunde, bitten wir an folgende Adresse zu übermitteln: SPORT CLUB Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 127, PL-70-490 Szczecin, nicht später als bis zum letzten Tag des dritten Monates, der demjenigen folgt, in welchem die Anschaffung erfolgt ist.

 12. Für die Rückerstattung der Umsatzsteuer von den gekauften Waren wird eine Provision erhoben in Höhe von 2% des betreffenden Betrages, nicht geringer als 10 PLN.

 13. Die Quittung aus der Registrierungskasse wird vom Käufer verwahrt und wir bitten darum, dass diese nicht zurückgesandt wird. Die Rücksendung der Quittung aus der Registrierungskasse bewirkt den Verlust der Garantieansprüche für die bei uns erworbenen Artikel.

In Polen werden die Regeln für die Rückerstattung der Mehrwertsteuer von Reisenden durch das Gesetz geregelt über die Steuern für Waren und Dienstleistungen, über die Erhebung der Akzise und die Ausführungsvorschriften zum Gesetz – Verord-nung des Finanzministers. Gesetz vom 11. März 2004 über die Steuern für Waren und Dienstleistungen - Teil XII, Kapitel 6, Art. 126 - 130 (Amtsblatt Nr. 54, Pos. 535 mit späteren Änderungen) und Verordnung des Finanzministers vom 28. März 2011 (Amtsblatt Nr. 68, Pos. 361 aus dem Jahr 2011).

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO (PVM) GRĄŽINIMO TAISYKLĖS PIRKĖJAMS IŠVEŽANTIEMS PREKES UŽ ES ŠALIŲ RIBŲ

TAX FREE – tai galimybė užsienio turistams, gyvenantiems ne Europos Sąjungos šalyse susigrąžinti pridėtinės vertės mokestį už iš Europos Sąjungos išvežamus pirkinius. Bendra vienos dienos apsipirkimo suma mūsų parduotuvėje (su PVM) turi būti ne mažesnė kaip 200 PLN . Pirkėjai, norintys pasinaudoti TAX FREE procedūra privalo:

 1. Patvirtinus užsakymą pranešti apie tai laukelyje „Pastabos užsakymą tvarkančiam asmeniui“ nurodant savo kelionės dokumento seriją, numerį bei kilmės šalį.

 2. Kartu su užsakytomis pirkėjas gaus kasos čekį bei „TAX FREE FOR TOURISTS“ deklaraciją.

 3. „TAX FREE FOR TOURISTS“ deklaracijoje bus nurodyta grąžintina PVM suma lygi sumai nurodytai kasos čekyje.

 4. Tiksliai užpildyti būtinus „TAX FREE FOR TOURISTS“ deklaracijos laukelius: pirkėjo vardas, pavardė, adresas (šalis, vietovė, gatvės pavadinimas, namo ir buto numeris), kelionės dokumento duomenys.

 5. Padėti savo parašą atitinkamoje „TAX FREE FOR TOURISTS“ deklaracijos vietoje prie įrašyto vardo ir pavardės.

 6. Kertant Europos Sąjungos sieną turėti su savimi „TAX FREE FOR TOURISTS“ deklaraciją bei visas jame nurodytas prekes.

 7. Kertant Europos Sąjungos sieną perspėti muitininką apie norimą atlikti procedūrą, pateikti jam prekes, kasos čekį bei „TAX FREE FOR TOURISTS“ deklaraciją.

 8. Muitininkas privalo ant „TAX FREE FOR TOURISTS” deklaracijos uždėti antspaudą bei įrašyti prekės išvežimo vietą ir datą.

 9. „TAX FREE FOR TOURISTS” deklaracija su Europos Sąjungos muitininko antspaudu bei įrašyta išvežimo data ir vieta yra dokumentu įgalinančiu PVM grąžinimą.

 10. „TAX FREE FOR TOURISTS” deklaracijos atitinkamoje vietoje įrašyti spausdintomis raidėmis sąskaitos, į kurią turi būti pervesta grąžinama PVM suma, savininko duomenis bei numerį tarptautiniame IBAN formate, o taip pat gavėjo banko SWIFT kodą.

 11. Užpildytą deklaraciją pristatyti adresu: SPORT CLUB Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 127, 70-490 Szczecin ne vėliau kaip iki paskutinės trečiojo mėnesio dienos nuo apsipirkimo datos.

 12. Už PVM grąžinimo tvarkymo procedūrą skaičiuojamas administravimo mokestis: 2% nuo grąžinamos sumos, bet ne mažiau kaip 10 PLN.

 13. Kasos čekį, patvirtinantį prekės pirkimą būtina išsaugoti, nes jo gali prireikti keičiant arba grąžinant prekes.
pixel